ชรัฐษ์โรจน์ เดโชสว่าง
ชรัฐษ์โรจน์ เดโชสว่าง
ผู้จัดการส่วนผลิตทราย