สรรเสริญ เสมสุขกรี
สรรเสริญ เสมสุขกรี
ผู้จัดการส่วนผลิตหิน